Dovolená Spojené státy americké


banner

  Spojené státy americké - navigace  
zájezdy Spojené státy americké Hotely a ubytování Spojené státy americké
Last minute Spojené státy americké Informace Spojené státy americké
Víza Spojené státy americké Fotogalerie Spojené státy americké
Mapy a průvodce Spojené státy americké Recenze hotelů Spojené státy americké
Diskuze Spojené státy americké  Spojené státy americké

 --> Chcete do země jet? --> Co je potřeba zajistit a vědět před cestou?


Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Víza: ANO

Pro cestu do USA je nutné mít platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu (viz část 2.), nebo pokud vlastníte biometrický pas, stačí vám bezvízový styk pomocí programu ESTA. Doba platnosti cestovního pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu o 6 měsíců. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 měsíc.

Víza

Pokud nelze zařídit bezvízový styk z důvodu nesplnění podmínek doporučujeme českým občanům vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva velvyslanectví, kterou je třeba předem telefonicky sjednat na telefonní lince Visa Centra 900 389 042.

Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 činí 100,- USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let.

Pozvání k turistické cestě ověřené americkým notářem (Notary Public) není při žádosti o turistické vízum povinné, ale jeho předložení je užitečné především u osob bez pracovního poměru vč. studentů, čerstvých absolventů škol a důchodců.

Od srpna 2003 byla nově zavedena vízová povinnost i při tranzitu přes USA do třetích zemí.

V souvislosti s existující dohodou o podpoře a ochraně investic sjednanou mezi ČR a USA, mohou žádat přímí investoři k cestám do USA o vydání víza typu E-2 umožňující dlouhodobý pobyt (až do 15 let) k provádění péče o investici. Český investor však musí mít většinový majetkový podíl. Manažeři poboček českých podniků působících v USA mohou cestovat na vízum typu L v případě, že pobočka za ně podá nejdříve žádost doloženou požadovanými doklady imigračním orgánům v USA. Po schválení žádosti vydá americký konzul v ČR vízum opravňující manažera rovněž k dlouhodobému pobytu v USA.

Výkonní umělci nemohou cestovat k výkonu výdělečné umělecké činnosti v USA s použitím turistického víza. Doporučujeme cestu organizovat ve spolupráci s kvalifikovanou uměleckou agenturou, ev. americkým partnerem v dostatečném časovém předstihu.

O studentské vízum je třeba požádat jestě před odletem na velvyslanectví USA v Praze. Změnu víza typu B na studentské vízum (F a M) na území USA je možno provést pouze v odůvodněných případech, a pouze těm osobám, které o svém úmyslu případně studovat informovaly imigračního úředníka při příletu do USA, jenž tuto skutečnost vyznačí do hraniční průvodky (formulář I-94). Změnu není možno provést v případě, že cizicen již studium započal (je tedy třeba nejprve vyčkat souhlasu INS, a teprve poté začít studovat.)

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek velvyslanectví USA v Praze (např. viz http://www.usembassy.cz) a Visa Centrum na tel: 900 389 042 (44 Kč/min).

Vstup na území USA
Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection, viz www.immigration.gov) a Úřad pro imigraci a celní správu (Bureau of Immigration and Customs Enforcement - BICE). Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94 a vyplněnou celní deklaraci 6059B a nově i formulář týkající se nemoci SARS. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu. Pokud cestovatel dokladu nerozumí, je v jeho zájmu požádat o pomoc spolucestujícího nebo člena posádky letadla.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA a požádat o vstup do země, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestovatele s platným vízem na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá držitel víza právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru. Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA, může cestovatel dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Od 5.1.2004 zavedlo Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA program US-VISIT, v rámci něhož budou na hraničních přechodech odebírány biometrické údaje všech osob, které vstupují do USA a podléhají vízové povinnosti. Každý cestující se musí při vstupu do USA podrobit digitálnímu vyfotografování a sejmutí otisků prstů. Stejná procedura bude postupně zaváděna taktéž při vycestování z USA. Tato procedura má do budoucna umožnit efektivněší kontrolu vstupu a délky pobytu v USA osob s vízovou povinností a dále kontrolu nad osobami, které se v USA zdržují nelegálně a neodcestovaly ve stanoveném termínu.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94 do pasu cestovatele a vyznačí na ní dobu, po kterou cestovatel může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky (viz kapitola c).

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

Rizika při překročení povolené doby pobytu a ilegálním zaměstnání v USA
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na to, že při opuštění území USA je nutné věnovat zvýšenou pozornost odevzdání karty I-94(formulář o povolené době pobytu na území USA) příslušným imigračním úředníkům. Tato karta musí být při opuštění území USA vždy odevzdána, neboť tímto způsobem je evidována délka pobytu na území USA. V případě, že by k odevzdání evidenční karty nedošlo, nebude existovat doklad o ukončení pobytu na území USA, tedy zejména o tom, že pobyt byl ukončen řádně a včas v rámci povolené doby pobytu. Osoba, která není schopna prokázat, že území USA opustila včas, nebude na území USA při další návštěvě vpuštěna, bude vrácena zpět do země, ze které přicestovala, a současně jí bude zrušeno platné vízum.

Pokud návštěvník neopustí do stanoveného termínu USA, první den po vyznačeném datu na formuláři I-94 jeho vízum pozbývá platnosti bez ohledu na to, zda se jedná o víceleté vízum k opakovaným vstupům. Jeho pobyt v USA je od té doby ilegální. Od tohoto dne, při jakékoliv náhodné kontrole policejními nebo imigračními orgány, může být návštěvník zadržen. Po zadržení je umístěn do místního vězení nebo tzv. detenčního střediska INS, kde čeká několik týdnů až měsíců na slyšení před imigračním soudcem a následnou deportaci zpět do ČR. Ode dne rozhodnutí imigračního soudce do dne deportace může cizinec strávit ve vězení další 3 měsíce. Případy, kdy český občan byl vězněn INS až půl roku nejsou výjimkou.

Překročení pobytu o 180 dní až 1 rok má za následek automatické odepření vstupu do USA po dobu 3 let, překročení povolené doby pobytu o více než 1 rok má za následek zákaz vstupu do USA po dobu 10 let. Pokud je cestovateli nařízena deportace nebo mu je umožněno z USA dobrovolně odcestovat (voluntary departure) a ten ze Spojených států neodcestuje, může být pokutován částkou USD 500,- za každý den neoprávněného pobytu v USA.

Vzhledem k množícím se případům ilegální práce českých občanů v USA a především s ohledem na přísné sankce ze strany úřadů USA, důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky Spojených států amerických, že v případě příjezdu do USA za účelem turistického pobytu (turistické vízum B-2) je vykonávání jakékoliv práce ilegální.

V případě sjednání práce agenturou doporučujeme prověřit si její serióznost a zkušenosti v této oblasti, neboť hlavním smyslem činnosti mnoha agentur je bohužel často pouze lukrativní finanční výdělek. Podmínky, v nichž poté klienti těchto agentur přežívají jsou velmi tristní. Realitou bývá ubytování v přeplněných a špinavých ubytovnách, vzájemné okrádání spolubydlících, 12 hodinová pracovní směna 6krát týdně a z každého výdělku nepřiměřené srážky za bydlení, dopravu, stravu, zprostředkování práce atd. Organizátoři nelegálního zaměstnávání často “svým zaměstnancům” zadržují pasy, nutí je pořizovat si padělané doklady nebo krást v obchodech.

Stovky českých občanů jsou při ilegální práci každý rok zadrženi policejními orgány. Velká většina z nich stráví několik příštích měsíců ve vazbě či vězení, často ve společnosti pachatelů závažné trestné činnosti a bez možnosti kontaktu s vnějším světem. Americký soudní a vězeňský systém je založen na represivním přístupu vůči pachatelům trestné činnosti a práva vězněných osob tomu odpovídají.

Z výše uvedeného vyplývá následující doporučení:
- v žádném případě nepracujte v USA ilegálně;
- ověřte si serióznost zprostředkovatelských agentur a cestovních kanceláří;
- získejte před odjezdem do USA alespoň základní znalosti angličtiny; bez nich budete naprosto závislí na zvůli zprostředkovatelů práce, v případě zadržení a soudního procesu pak na nízké úrovni překladatelského servisu americké justice. V naprosto bezvýchodné situaci se nachází člověk bez znalostí angličtiny ve vazbě a vězení;
- v případě opomenutí těchto doporučení čelíte shora uvedeným následkům

Jak získat bezvízový styk či vízum
Pro vstup do USA musíte mít buď bezvízový styk - ESTA nebo platný VÍZUM.

1) Bezvízový styk - ESTA
Bezvízová registrace ESTA je platná dva roky ode dne schválení a po tuto dobu můžete do USA cestovat opakovaně. Při každém vstupu obdržíte povolení k pobytu až na 3 měsíce.

Cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu můžete již nyní, musíte však splnit všechny následující podmínky. Pokud nesplníte některou z následujících podmínek, použijte ke vstupu do Spojených států vízum.

Podmínky pro ESTA - bezvízový styk:
-Turistická, tranzitní nebo služební cesta kratší než 90 dnů pobytu
-Cestovní pas, vydaný zemí, jež se účastní bezvízového programu, a který je platný nejméně po dobu šesti měsíců po vaší zamýšlené návštěvě. Občan ČR podmínky splňuje.
-Jste občanem nebo příslušníkem země, jež se účastní bezvízového programu a vydala váš cestovní pas. Občan ČR podmínky splňuje.
-Biometrický pas vydávaný po 1. 9. 2006
-Pas musí obsahovat LOGO umístěné pod nápisem CESTOVNÍ PAS
Pokud splňujete výše uvedené podmínky zaregistrujte se na http://www.estausa.eu/cz/

2)VÍZA
Všechna turistická, obchodní, studentská víza a víza pro posádky lodí mohou být udělena pouze po pohovoru s konzulem, jehož datum si sami domluvíte s VISA CENTREM, což je služba poskytující veřejnosti veškeré informace o tom, jak žádat o víza, a dále vám domluví přesné datum vašeho pohovoru.

Všechny informace o amerických vízech a přesné datum pohovoru i s určením hodiny si zajistíte prostřednictvím žluté linky VISA CENTRA č. 90038-9042 mezi 9.00 – 18.00 hod v pracovní dny a mezi 10.00 – 15.00 hod v sobotu. Sazba hovorného je 44 Kč za 1 minutu. Dříve než zavoláte, vyplníte první stranu žádosti o vízum a odfaxujete ji na výše uvedené číslo. Druhý den zavoláte prostřednictvím žluté linky VISA CENTRUM, operátor potvrdí přijetí vaší faxové žádosti a objedná vás k pohovoru podle vašeho přání.

Před tím, než se osobně dostavíte k určenému pohovoru, musíte vyplnit zbývající stránky vízového dotazníku, zaplatit v české měně sumu odpovídající 100,- US $, což je poplatek za podání vízové žádosti, (částka se mění dle stávajícího kurzu Kč a $, aktuální výši vízového poplatku se dovíte na tel. č. VISA CENTRA), dále 185,-Kč, což je polatek za kurýrní službu, a navíc si připravíte veškeré dokumenty, které mohou vaši žádost o vízum podpořit. Vízovou žádost s fotografií, potvrzení o zaplacení poplatků, pas a požadované dokumenty přinesete k pohovoru s sebou.

V den pohovoru konzul rozhodne, zda vám bude, či nebude vízum uděleno. Pokud ano, ponechají si váš pas a ten i s vízem zašlou kurýrní službou na vaši adresu během několika dní. Pokud vám vízum uděleno nebude, dostanete pas zpátky okamžitě a kurýrní službu požádáte o navrácení polatku 185,- Kč. Poplatek za zpracování vízové žádosti není vratný, zároveň nemůžete podat odvolání. O vízum můžete znovu zažádat, doporučujeme však počkat nejméně jeden rok.


Důležité adresy

Velvyslanectví Spojených států amerických (Ambasáda)
Adresa: Tržiště 15 , Praha 1 , 118 01 Kontakt: Tel.: 257 530 663, 257 532 716 Fax: 257 530 583
web: www.usembassy.cz
Žlutá linka: 900-389-042 (44,- Kč/minutu)
Provozní hodiny úřadu: po. - pá: 8.00 - 16.30Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.
Průvodci a mapy


Aljaška...
Aljaška  DVD IMAX
102 Kč
Krásy...
Krásy západní Ameriky
20 Kč
Hawaii...
Hawaii
479 Kč
Redwood...
Redwood national park (California, USA)
199 Kč
Krásy...
Krásy východní Ameriky a Kanady
20 Kč
New...
New York
70 Kč
Grand...
Grand Canyon
20 Kč
Florida...
Florida
191 Kč
Národní...
Národní parky USA a Kanady
20 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


AZ elektro

Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz