Slovinsko


Informace

2000 př. n. l. : Příchod Ilyrů
2. stol. před n. l. – 1. stol. n. l. : nadvláda Římanů
2. pol. 6. stol. : Usazení slovanských kmenů
7. – 8. stol. : vévodové slovanského původu v Karantánii
817 : Karantánie pod svrchovaností východofranckých králů
819: počátek povstání Slovanů (vedené Ljedevítem Posávským) proti nadvládě Franků
976 : vznik tzv. Velké Karantánie
přelom 11. a 12. stol. : rozpad Velké Karantánie, vznik Korutan, Štýrska, Kraňska, Istrie a Friaulska
1251 : Štýrsko získává Přemysl Otakar II.
1270 : Přemysl Otakar II. připojuje Korutany a Kraňsko
1278 : přemyslovské državy v alpských zemích získává Rudolf Habsburský
1282 : Korutany a Kraňsko ovládnuty hrabaty z Gorice
1341 : hrabata z Celje se stávají nejmocnějším rodem ve slovinských zemích
1355 : Habsburkové znovu připojují Korutany a část Kraňska
1456 : hrabata z Celje vymírají po meči, jejich državy ve slovinských zemích získávají Habsburkové
1515 : velké selské povstání
1521 – 22 : počátky pronikání reformace (luteránství)
1573 : chorvatsko – slovinské selské povstání vedené Matijem Gubcem
1599 : ve slovinských oblastech vydán výnos o vyhnání nekatolíků
1768 : počátky slovinského národního obrození
1789 – 9: Anton Tomaž Linhart formuluje ideu jednotného slovinského národa zabírajícího území mezi Drávou a Jaderským mořem
1809 – 1 : vytvoření Ilyrských provincií pod francouzskou správou
1848 : Matija Majar Ziljski uveřejňuje ideu Sjednocené Slovenie
1848 : Slovanský sjezd v Praze
1866 : Slovinci obnovují myšlenku Sjednocené Slovenie
1868 – 71 : lidové shromáždění, tzv. tábory, ve slovinských zemích
1902 : nejsilnější stranou se stává Slovinská lidová strana
1918 : ustavení Národní rady v Ljubljaně
1918 : ustavení Národní rady Slovinců, Chorvatů a Srbů v Záhřebu
1. 12. 1918 : vyhlášení Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS)
20. 12. 1918 : ustavení první vlády Království SHS
leden 1929 : ustavení královské diktatury
říjen 1929 : změna názvu státu na Království Jugoslávie
duben 1941 : útok Německa a jeho spojenců na Jugoslávii
duben 1941 : kapitulace armády, zánik Království Jugoslávie
2. světová válka : Slovinsko rozděleno mezi Německo (severní část s Mariborem)
a Itálii (jižní část, z níž byla formálně vytvořena samostatná provincie Italského království)
29. 11. 1945 : vyhlášení Federativní lidové republiky Jugoslávie
1947 : mírová smlouva s Itálií
1954 : přičlenění posledních území (po zrušení obranné zóny B města Terstu) k Jugoslávii
1980 : smrt Josipa Broze-Tita
1988 : proces se skupinou Janeza Janši (založení Výboru na obranu lidských práv ve Slovinsku)
1989 : vznik nekomunistických stran; liberalizace politického života
1990 : pluralitní volby, vytvoření nekomunistické vlády
prosinec 1990 : občané v referendu rozhodují o samostatnosti Slovinska
25. 6. 1991 : vyhlášení samostatnosti
červen – červenec 1991 : boje ve Slovinsku
15. 1. 1992 : mezinárodní uznání samostatného Slovinska
1992, 1997 : ve volbách v těchto letech byl dvakrát po sobě zvolen prezidentem Milan Kučan
90. léta : snaha o začlenění země do evropských struktur, především do ESVO, Evropské unie a NATO